090 2077 959 - (028) 6650 6738 - (028) 6650 8738
·
vplsnguyenhung@gmail.com
·
Thứ 2 - Thứ 7 08:00-17:00
Bấm gọi Luật sư

Quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2022

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội luôn là một vấn đề rất được quan tâm bởi người lao động và doanh nghiệp. Trong bài viết này Luật Nguyễn Hưng sẽ thông tin đến mọi người quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), cách tính lương tối thiểu vùng đóng BHXH bắt buộc, mức đóng BHXH tối đa và tự nguyện, thời gian đóng BHXH để được nghỉ hưu theo quy định mới nhất năm 2022.

Quy định về mức lương đóng BHXH năm 2022
Quy định về mức lương đóng BHXH năm 2022

Quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc (BHXH)

Tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

– Đối với người lao động BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

– Trường hợp tiền lương tháng quy định như trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

– Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật này.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất 2022
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất 2022 (Nguồn https://baohiemxahoi.gov.vn/)

Cách tính mức lương tối thiểu vùng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022

Mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu

Theo quy định tại điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu được quy định như sau:

“2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau: Vùng I là 4.420.000 đồng/ tháng; Vùng II là 3.920.000 đồng/ tháng; Vùng III là 3.430.000 đồng/ tháng; Vùng IV là 3.070.000 đồng/ tháng.

Như vậy, mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu là:

Vùng Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường Người lao động qua đào tạo, học nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công việc đơn giản Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề Công việc đơn giản Công việc yêu cầu đã qua học  nghề, đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.000 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

Mức lương đóng BHXH tối đa

Khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Tại Nghị định 128/2020/QH14 thì mức lương cơ sở của năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

Vậy, mức lương đóng BHXH tối đa là 20 * 1.490.000 = 29.800.000 đồng/ tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm 2022

Mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Theo Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn hộ nghèo nông thôn năm 2022 là 1.500.000 đồng. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/ tháng (22% * 1.500.000 đồng). Mức Nhà nước hỗ trợ đóng cụ thể như sau:

STT Người tham gia Tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ Số tiền Nhà nước hỗ trợ hằng tháng Mức đóng thấp nhất hằng tháng sau khi được Nhà nước hỗ trợ
1 Người thuộc hộ nghèo 30% 99.000 231.000
2 Người thuộc hộ cận nghèo 25% 82.500 247.500
3 Người thuộc đối tượng khác 10% 33.000 297.000

Mức phạt khi đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng?

Theo điểm b Khoản 5 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi đóng BHXH không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;

Thời gian đóng BHXH để được nghỉ hưu từ năm 2022

Thời hạn đóng BHXH để hưởng nghỉ hưu cao nhất từ năm 2022 đối với lao động nam

Theo Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi là 20 năm; Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Vậy để hưởng mức lương hưu cao nhất từ năm 2022 thì lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm.

Thời hạn đóng BHXH để hưởng mức lương hưu cao nhất từ năm 2022 đối với lao động nữ

Tương tự với lao động nam, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi sẽ được hưởng mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Vậy, đối với lao động nữ từ năm 2022 cần đóng đủ 30 năm BHXH để được hưởng mức lương hưu cao nhất.

Tuổi được nghỉ hưu năm 2022

Tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, tuổi được nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 55 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ và đủ 60 tuổi 06 tháng đối với lao động nam.

Nếu có bất cứ câu hỏi liên quan đến mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 hoặc các vấn đề pháp lý khác. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hưng để được hỗ trợ chi tiết!

Đánh giá

Bài Viết Mới Nhất:

Hãy để luật sư giúp bạn!

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng luật sư Nguyễn Hưng và Cộng sự.

Gọi ngay : 090 2077 959

vplsnguyenhung@gmail.com Thứ 2 – Thứ 7 08:00-17:00